Managementinnovatie: De noodzaak van een uniforme aanpak voor systeemverandering

Managementinnovatie verwijst naar de introductie van significante veranderingen in de manier waarop organisaties zichzelf beheren en organiseren, inclusief hun bedrijfsstructuur, processen en praktijken, om de algemene prestaties en het aanpassingsvermogen te verbeteren en een duurzaam concurrentievoordeel te creëren. In tegenstelling tot technologische of productinnovaties richten managementinnovaties zich op het opnieuw uitvinden en verbeteren van managementaspecten, zoals besluitvormingsprocessen, strategieën, leiderschapsstijlen en organisatiecultuur.

In de kern gaat het bij Management Innovatie om het uitdagen en transformeren van conventionele managementwijsheden en -praktijken om deze beter af te stemmen op het veranderende zakelijke landschap, technologische vooruitgang en veranderende verwachtingen van het personeel. Dit houdt in dat er geëxperimenteerd wordt met nieuwe ideeën, methodologieën en hulpmiddelen om een meer dynamische, responsieve en boeiende werkomgeving te creëren.

Deze vorm van innovatie is van cruciaal belang voor organisaties die zich een weg willen banen door de complexiteit van de moderne markt en die een verschuiving naar meer collaboratieve, transparante en flexibele managementstructuren aanmoedigen. Door een holistische benadering van management te hanteren, kunnen bedrijven nieuwe groeikansen ontsluiten, de betrokkenheid van werknemers vergroten en zinvolle veranderingen stimuleren, zodat ze op lange termijn veerkrachtig en succesvol zijn. Managementinnovatie katalyseert organisatorische transformatie, stelt bedrijven in staat om traditionele grenzen te overschrijden en een cultuur van voortdurende verbetering, aanpassingsvermogen en gedeelde doelstellingen te cultiveren.

Waarom het managementmodel innoveren

Managementinnovatie is vandaag de dag meer dan ooit nodig vanwege verschillende convergerende factoren die de wereldwijde bedrijfsomgeving veranderen, en die uitdagingen en kansen creëren waar traditionele managementbenaderingen niet goed mee om kunnen gaan. Dit is waarom managementinnovatie zo belangrijk is geworden:

 1. Snelle technologische vooruitgang: Het tempo van de technologische veranderingen is ongekend en beïnvloedt de manier waarop producten worden gemaakt, diensten worden geleverd en hoe organisaties worden gestructureerd en beheerd. Om concurrerend te blijven en effectief gebruik te maken van nieuwe technologieën, hebben bedrijven innovatieve managementstrategieën nodig die zich snel kunnen aanpassen.
 2. Globalisering en toegenomen complexiteit: Als bedrijven wereldwijd opereren, wordt het beheer van verschillende culturen, regels en markten complexer. Managementinnovatie helpt bij het navigeren door deze complexiteiten door wereldwijde samenwerking te bevorderen en diversiteit te benutten voor concurrentievoordeel.
 3. Evoluerende verwachtingen van werknemers: De moderne werknemer eist meer dan een salaris; hij zoekt een doel, flexibiliteit en persoonlijke groeimogelijkheden. Innovatieve managementpraktijken kunnen helpen om boeiende en stimulerende werkomgevingen te creëren die toptalent aantrekken en behouden.
 4. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid: Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat ze duurzaam en ethisch werken. Managementinnovatie moedigt bedrijven aan om duurzaamheid in hun kernstrategie te integreren, zodat ze op lange termijn levensvatbaar zijn en een positieve sociale impact hebben.
 5. Toegenomen marktvolatiliteit: De markten zijn tegenwoordig volatieler dan ooit, gedreven door snel veranderende consumentenvoorkeuren, economische verschuivingen en geopolitieke gebeurtenissen. Met adaptieve en veerkrachtige managementpraktijken kunnen organisaties snel inspelen op veranderingen in de markt, kansen grijpen en risico’s beperken.
 6. Doorbraken in managementtheorieën en -praktijken: Nieuwe theorieën en praktijken in leiderschap, organisatorisch gedrag en strategisch management bieden nieuwe perspectieven en hulpmiddelen om zakelijk succes te stimuleren. Door het management te innoveren, kunnen bedrijven deze inzichten toepassen om beter te presteren dan hun concurrenten.
 7. Vraag naar meer transparantie en vertrouwen: Belanghebbenden, waaronder klanten, werknemers en investeerders, eisen meer transparantie en ethisch gedrag van bedrijven. Innovaties in management kunnen een cultuur van vertrouwen, transparantie en integriteit bevorderen, waarbij de belangen van belanghebbenden op één lijn worden gebracht met de doelstellingen van de organisatie.
 8. Behoefte aan integratie en systeemdenken: De onderlinge verbondenheid van de hedendaagse bedrijfsomgeving vereist een holistische kijk die het hele ecosysteem van belanghebbenden, processen en gevolgen in beschouwing neemt. Managementinnovatie bevordert systeemdenken en geïntegreerde benaderingen van besluitvorming.

Samengevat is managementinnovatie een antwoord op het veranderende bedrijfslandschap en een strategische noodzaak voor organisaties die in onzekerheid willen gedijen. Het biedt een pad naar het creëren van meer adaptieve, veerkrachtige en doelgerichte bedrijven die in staat zijn om aan de eisen van de 21e eeuw te voldoen.

De militaire strategie in Irak veranderen

Toen de VS en hun bondgenoten betrokken raakten bij het conflict in Irak, werd generaal Stanley McChrystal geconfronteerd met een grimmig besef: de formidabele, zorgvuldig gestructureerde militaire kolos was fundamenteel niet opgewassen tegen de ongrijpbare en onvoorspelbare aard van de guerrillatactieken van Al Qaeda. De traditionele militaire macht, geperfectioneerd voor grootschalige, conventionele oorlogsvoering, kreeg te maken met een tegenstander die de conventionele gevechtsregels tartte – sluw, schimmig en verwoestend effectief in zijn behendigheid.

In dit oorlogstoneel waar veel op het spel staat, waren de gevolgen van een voortzetting van de status-quo verschrikkelijk. De Geallieerden liepen niet alleen het risico gevechten te verliezen; ze stonden aan de vooravond van een veel grotere nederlaag. Hun reputatie, opgebouwd op tientallen jaren van militaire dominantie, en hun essentie van macht en invloed stonden onder een existentiële bedreiging. De situatie vereiste een onmiddellijke en radicale herziening van de strategieën en operaties. De roep om verandering was duidelijk en dringend: pas u snel en innovatief aan, of zie het sombere vooruitzicht van een nederlaag die de geschiedenis zou ingaan, onder ogen.

McChrystal zag in dat de conventionele, hiërarchische bevelstructuur van het leger ongeschikt was voor de snel veranderende omstandigheden ter plaatse. Zijn strategische ommezwaai naar een wendbaarder, gedistribueerd leiderschapsmodel onderstreepte het cruciale belang van twee drijvende krachten:

 • Empowered uitvoeren: Dit principe draait om het decentraliseren van de beslissingsbevoegdheid, zodat individuen en teams die het dichtst bij de actie staan real-time beslissingen kunnen nemen zonder te wachten op goedkeuringen van de top. Door de mensen in de frontlinies meer macht te geven, zorgde McChrystal voor een snellere reactie op opkomende bedreigingen en kansen, waardoor de wendbaarheid en effectiviteit van de strijdkrachten toenam. Deze verschuiving vereiste een aanzienlijke cultuurverandering, waarbij van een command-and-control model werd overgestapt op een model waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid door de hele organisatie werden verdeeld.
 • Gedeeld bewustzijn: McChrystal implementeerde ook systemen en processen om te zorgen voor een snelle uitwisseling en analyse van inlichtingen binnen het hele netwerk van geallieerde strijdkrachten. Deze aanpak was erop gericht om de collectieve kennis en inzichten van de organisatie te benutten om beslissingen op alle niveaus te onderbouwen. Door een cultuur van open communicatie en samenwerking te stimuleren, zorgde hij voor een dynamische en voortdurende informatiestroom, zodat acties gebaseerd waren op het meest actuele en uitgebreide inzicht in de operationele omgeving.

Deze managementinnovaties onderstrepen de transformatieve kracht van het aanpassen van organisatiestructuren en leiderschapsbenaderingen om de uitdagingen van een complexe en snel veranderende omgeving aan te gaan. McChrystal’s succes met de geallieerde strijdkrachten in Irak laat zien hoe principes van managementinnovatie, zoals Empowered Execution en Shared Consciousness (resp. Empowered Action en Collective Insights binnen RoundMap), kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen in prestaties en resultaten, zelfs in de meest onwaarschijnlijke omstandigheden.

Deze case benadrukt niet alleen de noodzaak van managementinnovatie voor hedendaagse uitdagingen, maar sluit ook aan bij RoundMap’s ethos van systemische verandering, door te laten zien hoe principes als Consentricity en andere gedistribueerde organisatiemodellen de effectiviteit in verschillende domeinen kunnen bevorderen.

Lessen uit de toekomst van management

Gary Hamel’s “The Future of Management” gaat in op verschillende casestudies die innovatieve managementpraktijken illustreren en traditionele bedrijfsmodellen en organisatiestructuren uitdagen. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van managementinnovatie die Hamel in zijn boek beschrijft:

1. Google: Een cultuur van voortdurende innovatie cultiveren

Google (nu onderdeel van Alphabet Inc.) onderscheidt zich door zijn niet-aflatende focus op het stimuleren van innovatie op alle niveaus van de organisatie. Hamel benadrukt hoe de managementpraktijken van Google, zoals de beroemde ‘20% tijd’ waarbij werknemers worden aangemoedigd om 20% van hun werktijd te besteden aan projecten waar ze gepassioneerd over zijn, hebben geleid tot de ontwikkeling van belangrijke producten en diensten. Deze aanpak onderstreept het belang van autonomie en creativiteit bij het aansturen van vooruitstrevende oplossingen en positioneert Google als leider op het gebied van technologische innovatie en een uitstekend voorbeeld van hoe het versterken van de positie van werknemers kan leiden tot baanbrekende prestaties.

2. Whole Foods Market: Decentralisatie en empowerment

De benadering van managementinnovatie door Whole Foods Market wordt gekenmerkt door zijn gedecentraliseerde structuur en nadruk op empowerment op winkelniveau. Hamel wijst erop hoe het bedrijf individuele winkels aanzienlijke autonomie geeft bij het nemen van beslissingen, van productkeuze tot onderhandelingen met leveranciers. Dankzij deze gelokaliseerde aanpak kunnen winkels in hoge mate inspelen op de specifieke eisen van de markt en de voorkeuren van de gemeenschap, wat een sterk gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de teamleden bevordert. Het model van Whole Foods toont de kracht van decentralisatie bij het cultiveren van een ontvankelijke en flexibele organisatiecultuur.

3. W.L. Gore & Associates: Een organisatie met een plat raster

W.L. Gore & Associates, bekend om zijn innovatieve producten zoals Gore-Tex, werkt met een unieke “raster” organisatiestructuur die traditionele hiërarchieën vermijdt voor een meer vlakke en flexibele indeling. Werknemers, die “medewerkers” worden genoemd, zijn vrij om projecten na te streven die aansluiten bij hun vaardigheden en interesses, waarbij ze naar eigen inzicht hun eigen initiatieven kunnen leiden of zich bij andere kunnen aansluiten. Hamel gebruikt Gore als voorbeeld om de impact van het verwijderen van barrières voor communicatie en samenwerking te bespreken, en benadrukt hoe een dergelijke omgeving innovatie, werknemerstevredenheid en algemene productiviteit kan verbeteren.

Deze casestudies uit “The Future of Management” illustreren verschillende facetten van managementinnovatie, van het stimuleren van een cultuur van autonomie en creativiteit tot het gebruik van decentralisatie en platte organisatiestructuren. Elk voorbeeld biedt waardevolle inzichten in hoe bedrijven hun management opnieuw kunnen vormgeven om zich aan te passen aan het veranderende bedrijfslandschap, innovatie te stimuleren en een concurrentievoordeel te behalen in hun respectieve industrieën.

Gevallen van managementinnovatie

Talrijke andere voorbeelden van managementinnovatie in verschillende bedrijfstakken belichten verschillende benaderingen om traditionele organisatiestructuren en -praktijken te heroverwegen. Hier zijn nog meer casestudy’s die de discussie over managementinnovatie kunnen verrijken:

1. Spotify: Agile Organisatiestructuur

Spotify is synoniem geworden met innovatie in organisatiestructuur door het gebruik van “Squads”, “Tribes”, “Chapters” en “Guilds”. Dankzij deze aanpak kan het bedrijf ondanks de groei wendbaar blijven en snel reageren. Squads werken als kleine startups binnen Spotify, elk met een specifieke missie, terwijl Tribes verzamelingen van squads zijn die op verwante gebieden werken. Chapters and Guilds richten zich op professionele ontwikkeling en het delen van kennis binnen het bedrijf. Deze structuur ondersteunt snelle innovatie, samenwerking tussen verschillende functies en een sterke autonomie en leiderschapsfocus voor werknemers.

2. Haier: Nul afstand tot de klant

Haier, een wereldwijde fabrikant van huishoudelijke apparaten, heeft het Rendanheyi-model geïntroduceerd, dat gericht is op het creëren van “nul afstand” tussen werknemers en klanten. Dit model splitst de traditionele bedrijfshiërarchie op in kleine, zelfbestuurde teams die micro-ondernemingen worden genoemd, elk verantwoordelijk voor winst en verlies en direct gekoppeld aan de behoeften en feedback van de klant. Deze aanpak stimuleert ondernemerschap, innovatie en een klantgerichte focus in de hele organisatie, waardoor het succes op de zeer concurrerende wereldmarkt wordt gestimuleerd.

3. Semco Partners: Radicale bedrijfsdemocratie

Semco Partners, onder leiding van Ricardo Semler, heeft de aandacht getrokken voor zijn radicale benadering van bedrijfsdemocratie en flexibiliteit op de werkplek. Het bedrijf hanteert een vorm van management waarbij werknemers veel vrijheid en verantwoordelijkheid hebben, inclusief het bepalen van hun werktijden en salaris en zelfs inspraak in bedrijfsbeslissingen. Deze radicale transparantie en het vertrouwen in werknemers hebben geleid tot een grote betrokkenheid, innovatie en groei, waardoor de conventionele wijsheid over de noodzaak van strikte controle en hiërarchie in het bedrijfsleven in twijfel wordt getrokken.

4. Morgenster: Zelfmanagement in Productie

Morning Star, ‘s werelds grootste tomatenverwerkingsbedrijf, werkt volgens een zelfmanagementmodel waarbij werknemers verantwoordelijk zijn voor het coördineren van hun activiteiten zonder dat ze managers nodig hebben. Werknemers ondertekenen een Colleague Letter of Understanding (CLOU) waarin zij hun verplichtingen tegenover hun collega’s uiteenzetten en directe communicatie en samenwerking bevorderen. Dit model legt de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en initiatief, en laat zien dat zelfs in de productiesector – een sector die vaak geassocieerd wordt met strikte hiërarchieën – managementinnovatie kan gedijen.

5. Zappos: Holacratie en bedrijfscultuur

Zappos, een online schoenen- en kledingverkoper, staat bekend om de toepassing van Holacracy, een systeem van organisatorisch bestuur waarbij de besluitvorming wordt verdeeld over zelforganiserende teams in plaats van via een traditionele managementhiërarchie. De implementatie van Holacracy door Zappos maakt deel uit van haar bredere inzet om een unieke bedrijfscultuur te creëren die gericht is op het geluk van werknemers en klantenservice. Deze casestudy belicht de uitdagingen en kansen van het invoeren van radicaal nieuwe managementstructuren om innovatie, flexibiliteit en een sterke bedrijfscultuur te bevorderen.

Radicalere gevallen

Op het gebied van managementinnovatie hebben sommige organisaties benaderingen aangenomen die radicaal lijken in vergelijking met traditionele bedrijfsmodellen. Deze cases verleggen de grenzen van het conventionele managementdenken en tonen unieke strategieën voor organisatieontwerp, besluitvorming en leiderschap. Hier zijn een paar voorbeelden die opvallen door hun radicale aanpak:

1. Valve Corporation: Geen managers, volledige autonomie

Valve, een ontwikkelaar van videogames en digitaal distributiebedrijf, werkt zonder formele managementhiërarchie. Werknemers bij Valve krijgen ongeëvenaarde autonomie, met de mogelijkheid om te kiezen aan welke projecten ze werken en met wie ze samenwerken. De platte structuur van het bedrijf is ontworpen om innovatie te bevorderen, met de overtuiging dat geweldige ideeën overal vandaan kunnen komen. Het organisatiemodel van Valve daagt de noodzaak van traditionele managementrollen uit en toont het potentieel van een volledig autonome werkomgeving.

2. Buurtzorg: Zelfsturende teams in de gezondheidszorg

Buurtzorg is een Nederlandse thuiszorgorganisatie die met haar zelfsturende teammodel een revolutie teweeg heeft gebracht in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen in Buurtzorg werken in kleine, autonome teams zonder traditionele managers, nemen gezamenlijk beslissingen en richten zich op patiëntgerichte zorg. Dit model heeft geleid tot meer werktevredenheid onder verpleegkundigen, betere patiëntenresultaten en aanzienlijke kostenbesparingen in vergelijking met traditionele thuiszorgmodellen. Buurtzorg laat zien hoe radicale decentralisatie en empowerment kunnen leiden tot superieure prestaties in zelfs de meest gereguleerde industrieën.

3. Zwaartekrachtbetalingen: Een casestudy in radicale loongelijkheid

Gravity Payments, geleid door CEO Dan Price, pakte de loonongelijkheid frontaal aan door een minimumsalaris van $70.000 in te stellen voor alle werknemers, gefinancierd door te snijden in zijn salaris en winst. Deze gedurfde zet, gericht op het verbeteren van het welzijn en de productiviteit van werknemers, trotseerde critici door de inkomsten, productiviteit en retentie van het bedrijf te verhogen, en liet zien hoe radicale managementinnovatie tegelijkertijd het welzijn van werknemers kan ondersteunen en zakelijk succes kan stimuleren. Deze casus is een voorbeeld van een transformatieve benadering van compensatie, waarbij traditionele modellen op de proef worden gesteld en het potentieel voor rechtvaardige praktijken wordt aangetoond om een gemotiveerder en meer samenhangend personeelsbestand te stimuleren, terwijl dit ook de winst ten goede komt.

ING Bank: De Agile Manier van Werken

ING Bank, een multinational op het gebied van bankieren en financiële dienstverlening, is begonnen aan een belangrijke reis op het gebied van managementinnovatie door het invoeren van agile methodologieën binnen de gehele organisatie, niet alleen binnen IT-afdelingen waar agile praktijken traditioneel worden toegepast. Deze transformatie werd gedreven door de noodzaak om beter in te spelen op de behoeften van klanten, de snelheid van productontwikkeling te verhogen en de operationele efficiëntie te verbeteren met het oog op de groeiende concurrentie van fintech-startups en digitale bankdiensten.

Vitale elementen van de managementinnovatie van ING Bank:

 1. Invoering van Agile op grote schaal: ING Bank heeft haar activiteiten geherstructureerd om over de hele linie agile methodologieën te implementeren, die BizDevOps worden genoemd, waarbij traditionele silo’s en hiërarchieën worden doorbroken. Dit hield in dat werknemers werden georganiseerd in multidisciplinaire groepen, stammen en gilden die zich richtten op specifieke klantreizen, producten of technologieën, wat een flexibelere en meer op samenwerking gerichte werkomgeving mogelijk maakte.

 2. Klantgerichte focus: Een verschuiving naar een klantgerichte benadering stond centraal bij de transformatie van ING. Door de behoeften van de klant centraal te stellen in plaats van de traditionele bancaire functies, wilde ING meer persoonlijke en efficiënte diensten leveren, waardoor de klanttevredenheid en -betrokkenheid toenam.

 3. Mondige teams: De agile transformatie stelde teams in staat om snel en autonoom beslissingen te nemen, waarbij de nadruk lag op iteratieve ontwikkeling, continue feedback en snelle aanpassing aan veranderingen. Dit was cruciaal voor het stimuleren van innovatie en het versnellen van productontwikkelingscycli.

 4. Cultuuromslag: Naast structurele veranderingen richtte ING zich ook op het cultiveren van een cultuur van voortdurend leren, experimenteren en openstaan voor verandering. Het leiderschap speelde een centrale rol bij het modelleren van dit gedrag en het ondersteunen van de organisatie tijdens het transformatieproces.

De toepassing van agile methodologieën door ING Bank vertegenwoordigt een radicale benadering van managementinnovatie binnen de banksector. Er wordt afgestapt van traditionele, hiërarchische structuren en overgestapt op een meer dynamische, team- en klantgerichte organisatie. Deze transformatie heeft ING in staat gesteld haar flexibiliteit te vergroten, effectiever te innoveren en een voorsprong op de concurrentie te behouden in het snel veranderende landschap van financiële dienstverlening.

De uniforme aanpak van systeemverandering

De roep om een Unified Approach to Systemic Change is nog nooit zo dringend geweest in het huidige complexe en snel veranderende zakelijke landschap. Traditionele managementpraktijken, die ooit effectief waren, zijn in toenemende mate niet in staat om de veelzijdige uitdagingen en kansen aan te gaan die de wereldwijde onderlinge verbondenheid, technologische vooruitgang en veranderende maatschappelijke verwachtingen met zich meebrengen. Systeemverandering, inclusief managementinnovatie, is essentieel voor organisaties die in dit nieuwe tijdperk willen overleven en gedijen.

RoundMap® staat in de voorhoede van deze transformatieve reis en biedt een holistisch raamwerk dat de principes van systemische verandering integreert met de innovatieve praktijken van managementinnovatie. Organisaties kunnen verder gaan dan geïsoleerde verbeteringen door een uniforme aanpak en diepgaande, organisatiebrede transformaties door te voeren. Deze aanpak stelt bedrijven in staat om silo’s te doorbreken, samenwerking te bevorderen en continu leren aan te moedigen, zodat ze zich kunnen aanpassen, veerkrachtig zijn en doelgericht werken.

Door RoundMap® te omarmen als gids voor systemische verandering, kunnen bedrijven de complexiteit van de moderne wereld met meer wendbaarheid en inzicht navigeren. De toekomst van het bedrijfsleven vraagt om een radicale heroverweging van de manier waarop we managen en leidinggeven, met de nadruk op duurzaamheid, betrokkenheid van belanghebbenden en een collectief nastreven van gedeelde doelen. Nu we aan de vooravond staan van deze nieuwe horizon, biedt RoundMap® een pad voorwaarts dat een meer onderling verbonden, adaptieve en welvarende toekomst aan het licht brengt voor bedrijven die bereid zijn om de reis van systemische innovatie aan te vatten.

Concluderend is het duidelijk dat een uniforme aanpak van systeemverandering noodzakelijk is. Het is een uitnodiging om de essentie van organisatorisch succes opnieuw te definiëren door aanpassingsvermogen, samenwerking en doelgerichtheid centraal te stellen in de bedrijfsvoering. RoundMap® biedt niet alleen het kompas voor deze reis, maar dient ook als een testament voor de transformerende kracht van het bekijken van verandering door een systemische lens, waarbij elk aspect van managementinnovatie een springplank wordt naar het bereiken van blijvend succes in een steeds veranderende wereld.